Công văn 456/HD-SVHTT của Sở Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chuẩn bình xét, bản đăng ký và bảng chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, Unknown)